Programa electoral

(Versió del programa en pòster)

1. LES PERSONES 

LA GENT GRAN
• Continuar promovent activitats i serveis per a la gent gran, consolidant les més ben valorades i mirant d’identificar-ne de noves.
• Donar a conèixer tots els serveis que s’ofereixen des del Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social.
• Promoure i reforçar el voluntariat Inter generacional per donar suport a la gent gran.
• Proposar la creació d’una associació de gent gran que participaria directament al Consell de Poble.
• Promoure i fer costat a tots aquells projectes de preservació de la memòria històrica que pot aportar la Gent Gran.

JOVES
• Dotar els joves d’un espai perquè puguin autogestionar-se i crear les seves pròpies activitats.
• Seguir fomentant activitats puntuals i d’interès, especialment pels joves de 12 a 16 anys.

INFANTS
• Consolidar el Consell d’Infants.
• Seguir fomentant activitats d’interès obertes per a infants. Dia de la infància, tallers i activitats…
• Seguir col·laborant amb l’escola per consolidar la seva continuïtat i per assegurar a la vegada la vitalitat del poble.
• Participar en el Consell Escolar, mantenir un diàleg permanent amb l’Associació de Pares i Mares i les mestres.
• Donar suport a les activitats organitzades per l’escola.

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS
• Seguir potenciant l’associacionisme
• Mantenir el suport organitzatiu, logístic i financer a les associacions i col·lectius per tal que puguin desenvolupar les seves activitats.
• Mantenir reunions amb les diferents entitats i col·laboració en les diferents activitats.

GESTIÓ COMUNITÀRIA
• Donar continuïtat a la figura de la tècnica comunitària.
• Potenciar activitats Inter generacionals.
• Enfortir, dinamitzar i promocionar l’autoorganització ciutadana.
• Organitzar activitats variades per a tots els veïns i veïnes dues tardes la setmana (tallers de manualitats, de cuina, sessions de cinema, sortides d’entorn, tardes de joc…).
• Consolidar les noves activitats (dia de la Dona, dia de la Infància…) 

• Organitzar tallers formatius per a famílies.


2. GOVERNANÇA


GESTIÓ PÚBLICA I TRANSPARÈNCIA
• S’editarà de forma trimestral (o amb més freqüència si el cas ho requereix), el Butlletí Informatiu.
• S’oferirà un horari d’atenció ampli i de fàcil accés, a les persones per part de l’alcalde i dels regidors.
• L’equip de govern disposarà d’una agenda pública consultable per tothom des del web municipal.
• Es retran comptes semestralment en una assemblea oberta a tots els veïns.
• Es publicaran totes les despeses, ingressos, subvencions i contrac- tes de manera detallada.
• Fer la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i el seu contingut.
• Preveure mecanismes perquè les entitats puguin presentar mocions o propostes d’acord en els plens.
• Oferir espais per tal que la ciutadania i les entitats puguin formular preguntes a regidors/es en l’apartat final dels plens.
• Informar tota la població dels acords presos en els plens i del sentit del vot dels grups municipals.
• Utilitzar tots els mitjans possibles a l’abast de l’ajuntament –web, oficina del contractant, revistes municipals, butlletí informatiu, etc.– per difondre l’acció institucional.
• Migrar progressivament a programari lliure els ordinadors municipals.


PARTICIPACIÓ
• Es potenciaran les funcions del Consell de Poble.
• Es potenciarà l’ús de la plataforma virtual Decidim, per tal de facilitar aquesta participació, i a més dels mecanismes presencials habituals.
• Es revisarà el Reglament de Participació Popular per millorar-ne l’eficiència.
• En els temes de més rellevància es posaran en marxa processos participatius: consultes populars, pressupostos participatius, comissions de treball…

COMPROMÍS AMB EL PAÍS
• La nostra voluntat política és la de treballar per l’assoliment d’una República Catalana que faci possible un país inclusiu per a tothom, on es respectin els drets i la llibertat de les persones.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
• Crear una borsa de treball amb ofertes i demandes al poble i rodalia.
• Un objectiu fonamental serà que els veïns tinguin un treball al poble o en la seva proximitat.
• Seguir acollint-nos als diferents plans d’ocupació (garantia juvenil, formació i treball…).

TURISME
• Definir una estratègia sobre el model de turisme que volem a Mieres. • Crear una taula de turisme per fer xarxa entre els agents que s’hi dediquen.

ECONOMIA LOCAL, SOCIAL I AMBIENTAL
• Potenciar els productes locals.
• Fomentar la formació, assessorament i cerca de finançament per crear cooperatives de treball.
• Fomentar la implantació d’iniciatives emprenedores en l’àmbit rural.

3. TERRITORI 

URBANISME
• Seguir treballant per regularitzar la situació urbanística real del municipi.
• Continuar treballant amb les modificacions puntuals del POUM.

HABITATGE:
• Crear al web de l’ajuntament una borsa informativa sobre els habitatges disponibles a Mieres.
• Obrir l’atenció ciutadana per facilitar que els llogaters o demandants de lloguer del municipi s’inscriguin al Registre d’Habitatge de Protecció Oficial.
• Ampliar i reforçar el programa de masoveria urbana.
• Estudiar possibles nous ajuts per a continuar promovent la rehabilitació, la millora energètica i la bioconstrucció en els habitatges.
• Estudiar les possibles mesures que pot emprendre l’ajuntament davant la no ocupació i l’incompliment del deure de manteniment dels habitatges per part dels propietaris.

MOBILITAT:
• Fer un estudi de mobilitat i accessibilitat a Mieres, tant al nucli com a la rodalia.
• Analitzar les oportunitats per seguir millorant el servei de transport públic en cas de necessitat.
• Elaborar un pla de manteniment dels camins públics i mantenir la subvenció a camins particulars.

ENERGIA:
• Modificar les ordenances per a una major promoció de les energies renovables.
• Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.
• Analitzar la possibilitat de contractar empreses ètiques i socials per a proveir d’energia i telecomunicacions a l’Ajuntament.

CICLE DE L’AIGUA
• Assegurar la gestió de la Xarxa d’Aigües Municipal i vetllar per la bona qualitat del servei, reinvertint els beneficis obtinguts en la seva millora constant.
• Estudiar les possibilitats d’inversions de millora de la infraestructura del cicle de l’aigua.
• Promoure la recuperació de les aigües pluvials en els espais municipals i els habitatges.
• Obrir espais de participació vinculant i directa de la ciutadania en la gestió de l’aigua i garantir la transparència en la gestió dels re- cursos públics.

RESIDUS:
• Fomentar la reducció dels residus generats mitjançant campanyes d’informació i sensibilització.
• Millorar la recollida selectiva dels residus, també dels voluminosos i els especials.
• Analitzar i millorar el funcionament del sistema de compostadors comunitaris.
• Definir de forma participativa el nou model de recollida de residus.

PATRIMONI I PAISATGE
• Promoure la conservació de l’entorn natural i el paisatge locals mitjançant la custòdia del territori.
• Col·laborar amb les entitats del municipi per a fomentar la recerca i la sensibilització en relació a l’entorn natural, el patrimoni i el paisatge locals.
• Continuar donant suport a la re-activació, funcionalitat i capacitat d’acció de l’ADF com un actor clau per a la conservació de l’entorn.

SALUT AMBIENTAL
• Desenvolupar accions informatives, divulgatives i formatives per definir paràmetres ambientals per tal de mantenir un medi saludable.

Aquí teniu el programa en forma de pòster